Design Pattern Serisi 3: Pipeline

Örnek Pipeline 1
  • Küçük harflere çevir Lower
  • Kelimelere böl Split
  • Boşluklardan arındır IgnoreWhiteSpaces
  • Ekrana yazdır Outputer

Tests

Bu kadar gelmişken unit test yazmadan olmaz. Hemen xUnit üzerinden tüm sınıflarımız için testlerimizi yazıyoruz. Burada sadece önemli testleri göstereceğim.

Sonuç

Bu yapı ile birlikte daha temiz ve düzenli kod yazabilmenin bir yolunu göstermiş olduk. Yukarıdaki kodların proje haline aşağıdan erişebilirsiniz.

Referanslar

--

--

ITU. CE. LCWaikiki www.alimozdemir.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store