Design Pattern Serisi 2: Object Pool

Havuzun boyutu 5
Client sınıfı ediniyoruz.
Connecting to something with RequestClient...
Client'ı geri bırakıyoruz
Uygun olan tüm Client nesneleri listeye eklendi.
Daha fazla Client sınıfı bulunmamaktadır.
Havuzun boyutunu arttırıyoruz
Yeni bir Client sınıfı ediniyoruz.
Connecting to something with RequestClient...
Edindiğimiz sınıfı geri veriyoruz.
Listedeki tüm Client sınıflarını geri bırakıyoruz.

--

--

ITU. CE. LCWaikiki www.alimozdemir.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store